وضعیتِ اجتماعی و اقتصادیِ طبقه‌‌‌‌یِ کارگر در عراق (۱۹۴۵ ـ۱۹۵۸)

از متن: جنگِ جهانیِ دوم نقشِ بسزایی در گسترشِ کمی و کیفیِ طبقه‌یِ کارگر در عراق ایفا کرد، به نحوی که نه تنها اعضای آن افزایش یافت بلکه آگاهیِ سیاسی و طبقاتی‌‌اش نیز تکامل پیدا کرد. طبقه‌‌یِ کارگرِ عراق به مانندِ بسیاری از کشورهایِ مستعمره‌‌یِ کنونی و شرکت‌‌ها و کارخانه‌‌هایِ وابسته به سرمایه‌‌یِ ‌‌خارجی و شمارِ اندکی از پروژه‌‌هایِ دولتی در قرنِ گذشته متولد شد. طبقه‌‌یِ کارگر در عراق همانندِ بورژوازیِ تجاریِ مرتبط با سرمایه‌‌‌‌‌‌یِ انحصاریِ خارجی با دشواری و البته با تأخیر همچون نیرویی ناتوان تکوین پیدا کرد. این دو به لحاظِ خاستگاه و شرایطِ شکل‌‌گیری‌‌شان به یکدیگر شبیه‌‌ بودند.

برایِ خواندنِ متنِ کامل بر روی تصویر بالا کلیک کنید