دانشگاه مردم‌مدار: رزمگاهی برای آرمان‌شهرهای واقعی

جلد دانشگاه مردم

برای دانلود کتاب، بر تصویر بالا کلیک کنید

به قول اریک رایت، آرمان‌شهرهای واقعی مسئلۀ امکان‌پذیریِ نهادهای جایگزینی را جدی می‌گیرند که «تجسم عمیق‌ترین آرزوهای ما برای جهانی‌اند که در آن تمام مردم به شرایط زندگی با جان‌های شکوفا دسترسی‌ دارند». آرمان‌شهرهای واقعی ممکن ‌است عرضه‌محور باشند، یعنی نهادهای جایگزینی را جستجو کنند برای ترویج جهانی بهتر، یا این‌که تقاضامحور باشند و بر شیوه‌هایی تأکید کنند که نهادهای موجودْ آزادیِ انسان را محدود می‌سازند و بدیل‌هایی را عرضه می‌کنند. تلقیِ من از دانشگاه مردم‌مدار با آرمان‌شهرِ تقاضامحور گره ‌می‌خورد، بر خطراتِ تنظیم و کالایی‌شدنِ تولید دانش تأکید دارد و اصول بدیل‌ها را خاطر‌نشان‌ می‌کند. مقاله با ارزیابی تجربه‌ای در تعلیم و تربیت به‌پایان ‌می‌رسد [که] تعمداً در مقابلِ گرایش‌های جهانی قدرتمندی شکل گرفت که توضیح ‌می‌دهم.