دین در حوزه عمومی

 

 

برای دریافت کتاب بر روی تصویر جلد کلیک کنید.

 

 

از پیشگفتار مترجمین: «اما نکته‌ای که فراسوی اختلافات تئوریک این دو نظریه [موافقان و مخالفان نظریه‌ی سکولاریزاسیون] در توصیف و تبیین جایگاه دین در جامعه‌ی مدرن، برای نظریه‌ای هنجاری پیرامون نقش «دین‌دار»ان در یک سیاستِ دموکراتیک اهمیت دارد، این است که جوامع مُدرن یا رو به مُدرن، دیگر تحت سیطره‌ی یک نظام ارزشی واحد قرار ندارند. در این جوامع، جریان‌های سکولار و دینی متعدد – با سرچشمه‌های ارزشی گوناگون – وجود دارند، که بسیاری از آن‌ها خواستار جایگاه و بلندگویی در حوزه‌ی عمومیِ سیاسی هستند؛ به عبارتی دیگر، شاهد نوعی «نبرد خدایان» هستیم. با اتکا به این واقعیت، این پرسش مطرح می‌شود که در یک نظم سیاسیِ دموکراتیک – که لاجرم سکولار است و نسبت به جهان‌بینی‌های متنازع ادعای بی‌طرفی دارد – شهروندان دین‌دار چه نقشی دارند؟ پاسخگویی به این پرسش، به ویژه برای جوامعی با سابقه‌ی دینی و نیروهای مذهبی ریشه‌دار، که سودای گذار به دموکراسی را در سر دارند، واجد اهمیتی بنیادی است. دو جُستاری که در قالب این کتاب الکترونیکی منتشر شده‌اند – یکی از هابرماس، و دیگری از کریستینا لافونت در شرح و نقد موضع هابرماس – می‌کوشند به این پرسش پاسخ دهند.»